Codul Civil a fost modificat prin urmãtoarele acte normative:

– O.U.G. 138/14 septembrie 2000 – M. Of. 479 – 2.X.2000
pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă ( art. 1126, 1127 si 1824 – 1836 din Codul civil au fost abrogate prin prezenta ordonantã)

– O.G. 9/21 ianuarie 2000 – M. Of. 26- 25.I.2000
privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti (Articolul 1089 alineatul 2 din Codul civil, precum si orice dispozitii contrare prezentei ordonante se abrogã.)

TITLUL PRELIMINAR
ARTICOLUL

Despre efectele si aplicarea legilor în genere
1-15

CARTEA I

Despre persoane (abrogatã)
6-640

TITLUL I. Despre drepturile civile si despre naturalizare (abrogat)
6-20

Capitolul I. Despre bucurarea de drepturile civile si despre naturalizare (abrogat)
6-16

Capitolul II. Despre pierderea drepturilor civile prin pierderea calitãtii de român (abrogat)
17-20

TITLUL II. Despre actele stãrii civile (abrogat)
21-86

Capitolul I. Dispozitii generale (abrogat)
21-40

Capitolul II. Despre actele de nastere (abrogat)
41-48

Capitolul III. Despre actele de cãsãtorie (abrogat)
49-62

Capitolul IV. Despre actele de încetare din viatã (abrogat)
63-72

Capitolul V. Despre actele stãrii civile privitoare la militarii ce se gãsesc afarã de teritoriul român sau pe teritoriul român în timp de rãzboi sau tulburãri (abrogat)
73-83

Capitolul VI. Despre rectificarea actelor stãrii civile (abrogat)
84-86

TITLUL III. Despre domiciliu (abrogat)
87-97

TITLUL IV. Despre absenti, adicã cei care lipsesc de la locul lor (abrogat)
98-126

Capitolul I. Despre absenta prezumatã (abrogat)
98-100

Capitolul II. Despre declararea absentei (abrogat)
101-105

Capitolul III. Despre efectele absentei (abrogat)
106-123

Capitolul IV. Despre privegherea copiilor minori ai tatãlui care a dispãrut (abrogat)
124-126

TITLUL V. Despre cãsãtorie (abrogat)
127-210

Capitolul I. Despre însusirile si conditiile necesare spre a se putea sãvârsi cãsãtoria (abrogat, afarã de art. 134)
127-150

Capitolul II. Despre formalitãtile relative la celebrarea cãsãtoriei (abrogat)
151-152

Capitolul III. Despre opozitii la cãsãtorie (abrogat)
153-161

Capitolul IV. Despre cereri de nulitate a cãsãtoriei (abrogat)
162-184

Capitolul V. Despre obligatiile ce izvorãsc din cãsãtorie (abrogat)
185-193

Capitolul VI. Despre drepturile si datoriile respective ale sotilor (abrogat)
194-208

Capitolul VII. Despre desfacerea cãsãtoriei (abrogat)
209

Capitolul VIII. Despre a doua cãsãtorie (abrogat)
210

TITLUL VI. Despre despãrtenie (abrogat)
211-285

Capitolul I. Despre cauzele despãrteniei (abrogat)
211-215

Capitolul II. Despre despãrtenie pentru cauzã determinatã (abrogat)
216-253

Capitolul III. Despre despãrtenie prin consimtãmântul mutual (abrogat)
254-276

Capitolul IV. Despre efectele despãrteniei (abrogat)
277-285

TITLUL VII. Despre paternitate si despre filiatiuni (abrogat)
286-308

Capitolul I. Despre filiatia copiilor legitimi, nãscuti sau conceputi în cãsãtorie (abrogat)
286-291

Capitolul II. Despre dovedirea filiatiei copiilor legitimi (abrogat)
292-303

Capitolul III. Despre copiii naturali (abrogat)
304-308

TITLUL VIII. Despre adoptie (abrogat)
309-324

TITLUL IX. Despre puterea pãrinteascã (abrogat)
325-341

TITLUL X. Despre minoritate, despre tutelã si despre emancipare (abrogat)
342-433

Capitolul I. Despre minoritate (abrogat)
342

Capitolul II. Despre tutelã (abrogat)
343-420

Capitolul III. Despre emancipare (abrogat)
421-433

TITLUL XI. Despre majoritate, despre interdictie si despre consiliul judiciar (abrogat)
434-460

Capitolul I. Despre majoritate (abrogat)
434

Capitolul II. Despre interdictie (abrogat)
435-457

Capitolul III. Despre consiliile judiciare (abrogat)
458-460

Cartea II

Despre bunuri si despre osebitele modificãri ale proprietãtii
461-463

TITLUL I. Despre distinctiunea bunurilor
461-479

Capitolul I. Despre imobile
462-471

Capitolul II. Despre mobile
472-474

Capitolul III. Despre bunuri în raportul lor cu cei ce le posedã
475-479

TITLUL II. Despre proprietate
480-516

Capitolul I. Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru
483-487

Capitolul II. Despre dreptul de accesiune asupra celor unite si încorporate cu lucrul
488-516

Sectiunea I. Despre dreptul de acesiune relativ la lucrurile imobile
489-503

Sectiunea II. Despre dreptul de acesiune relativ la lucrurile miscãtoare
504-516

TITLUL III. Despre uzufruct, despre uz si despre abitatiune
517-575

Capitolul I. Despre uzufruct
517-564

Sectiunea I. Despre drepturile uzufructuarului
521-539

Sectiunea II. Despre obligatiile uzufructuarului
540-556

Sectiunea III. Despre stingerea uzufructului
557-564

Capitolul II. Despre uz si abitatiune
565-575

TITLUL IV. Despre servituti
576-643

Capitolul I. Despre servituti ce se nasc din situatia locurilor
578-585

Capitolul II. Despre servitutile stabilite de lege
586-619

Sectiunea I. Despre zidul si santul comun
590-609

Sectiunea II. Despre distanta si lucrãrile intermediare, cerute pentru oarecare constructii
610

Sectiunea III. Despre vederea în proprietatea vecinului
611-614

Sectiunea IV. Despre picãtura stresinilor
615

Sectiunea V. Despre dreptul de trecere
616-619

Capitolul III. Despre servitutile stabilite prin faptul omului
620-643

Sectiunea I. Despre osebite feluri de servituti ce se pot stabili asupra bunurilor
620-622

Sectiunea II. Despre modul cu care se stabilesc servitutile
623-629

Sectiunea III. Despre drepturile proprietarului fondului cãrui se cuvine servitutea
630-635

Sectiunea IV. Despre modul stingerii servitutilor
636-643

Cartea III

Despre diferitele moduri prin care se dobândeste proprietatea
644-1914

Titlul I. Despre succesiuni
650-799

Capitolul I. Despre deschiderea succesiunilor
651-653

Capitolul II. Despre calitãtile cerute pentru a succede
654-658

Capitolul III. Despre deosebite ordine de succesiune
659-676

Sectiunea I. Dispozitii generale
659-663

Sectiunea II. Despre reprezentare
664-668

Sectiunea III. Succesiunile deferite descendentilor
669

Sectiunea IV. Despre succesiunile deferite ascendentilor
670-671

Sectiunea V. Despre succesiunile colaterale
672-676

Capitolul IV. Despre succesiunile neregulate
677-684

Sectiunea I. Despre drepturile copiilor naturali asupra bunurilor mamei lor si despre succesiunea copiilor naturali morti fãrã posteritate
677-678

Sectiunea II. Despre succesiunea sotului supravietuitor si despre a statului
679-683

Sectiunea III. Despre dreptul de mostenire al femeii când se aflã în concurentã cu descendentii sau alte rude care sunt chemate dupã legi la succesiunea sotului ei mort
684

Capitolul V. Despre acceptarea si repudierea mostenirilor
685-727

Sectiunea I. Despre acceptare
685-694

Sectiunea II. Despre renuntarea la succesiune
695-703

Sectiunea III. Despre beneficiul de inventar, despre efectele sale si despre obligatiile eredelui beneficiar
704-723

Sectiunea IV. Despre succesiunile vacante
724-727

Capitolul VI. Despre împãrtire si despre raporturi
728-799

Sectiunea I. Despre împãrtirea succesiunii
728-750

Sectiunea II. Despre raporturi
751-773

Sectiunea III. Despre plata datoriilor
774-785

Sectiunea IV. Despre efectele împãrtelii si despre garantia pãrtilor
786-789

Sectiunea V. Despre desfiintarea sau resciziunea împãrtelii
790-793

Sectiunea VI. Despre împãrteala fãcutã de tatã, de mamã, sau de alti ascendenti, între descendentii lor
794-799

TITLUL II. Despre donatiuni între vii si despre testamente
800-941

Capitolul I.
800-805

Capitolul II. Despre capacitatea de a dispune sau de a primi prin donatiune între vii sau prin testament
806-812

Capitolul III. Despre donatiunile între vii
813-840

Sectiunea I. Despre forma si efectele donatiunilor între vii
813-828

Sectiunea II. Despre cazurile în care donatiunile se pot revoca
829-840

Capitolul IV. Despre partea disponibilã a bunurilor si despre reductiune
841-855

Sectiunea I. Despre partea disponibilã a bunurilor
841-846

Sectiunea II. Despre reductiunea donatiunilor si a legatelor
847-855

Capitolul V. Despre dispozitiile testamentare
856-931

Sectiunea I. Reguli generale pentru forma testamentelor
856-867

Sectiunea II. Despre regulile speciale asupra formelor câtorva testamente
868-886

Sectiunea III. Despre institutia de mostenitori si despre legate în genere
887

Sectiunea IV. Despre legatul universal
888-893

Sectiunea V. Despre legatele unei fractiuni de mostenire
894-898

Sectiunea VI. Despre legatele singulare
899-909

Sectiunea VII. Despre executorii testamentari
910-919

Sectiunea VIII. Despre revocarea testamentelor si despre caducitatea lor
920-931

Capitolul VI. Despre donatiuni fãcute sotilor prin contractul de maritaj
932-935

Capitolul VII. Despre dispozitiile între soti, fãcute sau în contractul de maritaj, sau în timpul maritajului
936-941

TITLUL III. Despre contracte sau conventii
942-1222

Capitolul I. Dispozitii preliminare
942-947

Capitolul II. Despre conditiile esentiale pentru validitatea conventiilor
948-968

Sectiunea I. Despre capacitatea pãrtilor contractante
949-952

Sectiunea II. Despre consimtãmânt
953-961

Sectiunea III. Despre obiectul conventiilor
962-965

Sectiunea IV. Despre cauza conventiilor
966-968

Capitolul III. Despre efectul conventiilor
969-985

Sectiunea I. Dispozitii generale
969-972

Sectiunea II. Despre efectul conventiilor în privinta persoanelor a treia
973-976

Sectiunea III. Despre interpretarea conventiilor
977-985

Capitolul IV. Despre cvasi-contracte
986-997

Capitolul V. Despre delicte si cvasi-delicte
998-1003

Capitolul VI. Despre deosebitele specii de obligatii
1004-1072

Sectiunea I. Despre obligatiile conditionale
1004-1021

§1. Despre conditie, în genere, si despre deosebitele sale specii
1004-1016

§2. Despre conditia suspensivã
1017-1018

§3. Despre conditia rezolutorie
1019-1021

Sectiunea II. Despre obligatia cu termen
1022-1025

Sectiunea III. Despre obligatiile alternative
1026-1033

Sectiunea IV. Despre obligatiile solidare
1034-1056

§1. Despre solidaritatea între creditori
1034-1038

§2. Despre obligatia solidarã între debitori
1039-1056

Sectiunea V. Despre obligatiile divizibile si nedivizibile
1057-1065

§1. Despre efectele obligatiei divizibile
1060-1061

§2. Despre efectele obligatiei nedivizibile
1062-1065

Sectiunea VI. Despre obligatiile cu clauzã penalã
1066-1072

Capitolul VII. Despre efectele obligatiilor
1073-1090

Capitolul VIII. Despre stingerea obligatiilor
1091-1168

Sectiunea I. Despre platã
1092-1127

§1. Despre plata în genere
1092-1105

§2. Despre platã prin subrogatie
1106-1109

§3. Despre imputatia plãtii
1110-1113

§4. Despre ofertele de platã si despre consemnatiuni
1114-1121

§5. Despre cesiunea bunurilor
1122-1127

Sectiunea II. Despre novatiune
1128-1137

Sectiunea III. Despre remiterea datoriei
1138-1142

Sectiunea IV. Despre compensatie
1143-1153

Sectiunea V. Despre confuziune
1154-1155

Sectiunea VI. Despre pierderea lucrului datorat si despre diferitele cazuri în care îndeplinirea obligatiei este imposibilã
1156

Sectiunea VII. Despre actiunea de anulare sau resciziune
1157-1168

Capitolul IX. Despre probatiunea obligatiilor si a plãtii
1169-1222

Sectiunea I. Despre înscrisuri
1171-1190

§1. Despre titlul autentic
1171-1175

§2. Despre actele sub semnãturã privatã
1176-1186

§3. Despre rãboaje
1187

§4. Despre copiile titlurilor autentice
1188

§5. Despre actele recognitive
1189

§6. Despre actele confirmative
1190

Sectiunea II. Despre martori
1191-1198

§1. Despre cazul când dovada prin martori nu este primitã
1191-1198

Sectiunea III. Despre prezumtii
1199-1203

§1. Despre prezumtiile stabilite de lege
1200-1202

§2. Despre prezumtiile care nu sunt stabilite de lege
1203

Sectiunea IV. Despre mãrturisirea unei pãrti
1204-1206

Sectiunea V. Despre jurãmânt (abrogat)
1207-1222

TITLUL IV. Despre contractul de cãsãtorie si despre drepturile respective ale sotilor (abrogat)
1223-1293

Capitolul I (abrogat)
1223-1232

Capitolul II. Despre regimul dotal (abrogat)
1233-1293

TITLUL V. Despre vinderi
1294-1404

Capitolul I. Despre natura si forma vânzãrii
1294-1305

Capitolul II. Cine poate cumpãra sau vinde
1306-1309

Capitolul III. Despre lucrurile care se pot vinde
1310-1311

Capitolul IV. Despre obligatiile vânzãtorului
1312-1360

Sectiunea I. Dispozitii generale
1312-1313

Sectiunea II. Despre predarea lucrului
1314-1335

Sectiunea III. Despre rãspunderea vânzãtorului
1336-1360

§1. Rãspunderea de evictiune
1337-1351

§2. Rãspunderea de viciile lucrului vândut
1352-1360

Capitolul V. Despre obligatiile cumpãrãtorului
1361-1370

Capitolul VI. Despre rezolutia vânzãrii prin rãscumpãrare (abrogat)
1371- 1387

Capitolul VII. Despre licitatie
1388-1390

Capitolul VIII. Despre strãmutarea creantelor si altor lucruri necorporale
1391-1404

TITLUL VI. Despre schimb
1405-1409

TITLUL VII. Despre contractul de locatiune
1410-1490

Capitolul I. Dispozitii generale
1410-1415

Capitolul II. Reguli comune la locatiunea edificiilor si a fondurilor rurale
1416-1445

Capitolul III. Despre regulile particulare la închiriere
1446-1453

Capitolul IV. Despre regulile particulare la arendare
1454-1469

Sectiunea I. Arendare pe bani
1454-1465

Sectiunea II. Arendare pe fructe
1466-1469

Capitolul V. Despre locatiunea lucrãrilor
1470-1490

TITLUL VIII. Despre contractul de societate
1491-1531

Capitolul I. Dispozitii generale
1491-1492

Capitolul II. Despre diversele feluri de societãti
1493-1500

Sectiunea I. Despre societãtile universale
1494-1498

Sectiunea II. Despre societatea particularã
1499-1500

Capitolul III. Despre obligatiile asociatilor între ei însisi si în privinta altora
1501-1522

Sectiunea I. Despre îndatoririle asociatilor între ei însisi
1501-1519

Sectiunea II. Despre obligatiile asociatilor cãtre a treia persoanã
1520- 1522

Capitolul IV. Despre diversele moduri dupã care înceteazã societatea
1523- 1531

TITLUL IX. Despre mandat
1532-1559

Capitolul I. Despre natura mandatului
1532-1538

Capitolul II. Despre îndatoririle mandatarului
1539-1545

Capitolul III. Despre obligatiile mandantului
1546-1551

Capitolul IV. Despre diferitele moduri dupã care mandatul înceteazã
1552-1559

TITLUL X. Despre comodat
1560-1575

Capitolul I. Despre natura comodatului
1560-1563

Capitolul II. Despre obligatiile comodatarului
1564-1571

Capitolul III. Despre obligatiile comodantului
1572-1575

TITLUL XI. Despre împrumut
1576-1590

Capitolul I. Despre natura împrumutului
1576-1579

Capitolul II. Despre obligatia împrumutãtorului
1580-1586

Capitolul III. Despre obligatia împrumutatului
1584-1586

Capitolul IV. Despre împrumutul cu dobândã
1587-1590

TITLUL XII. Despre depozit si despre sechestru
1591-1634

Capitolul I. Despre depozit în genere
1591-1592

Capitolul II. Despre depozitul propriu-zis
1593-1625

Sectiunea I. Despre natura depozitului
1593-1594

Sectiunea II. Despre depozitul voluntar
1595-1598

Sectiunea III. Despre îndatoririle depozitarului
1599-1617

Sectiunea III. Despre îndatoririle deponentului
1618-1619

Sectiunea IV. Despre depozitul necesar
1620-1625

Capitolul III. Despre sechestru
1626-1634

Sectiunea I. Despre diversele feluri de sechestre
1626

Sectiunea II. Despre sechestrul conventional
1627-1631

Sectiunea III. Despre sechestrul judiciar
1632-1634

TITLUL XIII. Despre contractele aleatorii
1635-1651

Capitolul I. Despre contractele aleatorii în genere
1635

Capitolul II. Despre joc si prinsoare
1636-1638

Capitolul III. Despre contractul de renditã pe viatã
1639-1651

Sectiunea I. Despre natura contractului de renditã pe viatã
1639-1645

Sectiunea II. Despre efectele contractului de renditã pe viatã între pãrtile contractante
1646-1651

TITLUL XIV. Despre fidejusiune (cautiune)
1652-1684

Capitolul I. Despre natura si întinderea fidejusiunii
1652-1661

Capitolul II. Despre efectele fidejusiunii
1662-1674

Sectiunea I. Despre efectele fidejusiunii între creditor si cautionator (fidejusor)
1662-1668

Sectiunea II. Despre efectele fidejusiunii între debitor si cautionar (fidejusor)
1669-1673

Sectiunea III. Despre efectele fidejusiunii între mai multi garanti
1674

Capitolul III. Despre fidejusiunea legalã si cea judecãtoreascã
1675-1678

Capitolul IV. Despre stingerea fidejusiunii
1679-1684

TITLUL XV. Despre amanet
1685-1696

TITLUL XVI. Despre antichrezã (abrogat)
1697-1703

TITLUL XVII. Despre tranzactie
1704-1717

TITLUL XVIII. Despre privilegii si ipoteci
1718-1823

Capitolul I. Dispozitii generale
1718-1821

Capitolul II. Despre privilegii
1722-1745

Sectiunea I. Despre privilegiile care se întind asupra mobilelor si imobilelor
1727

Sectiunea II. Despre privilegii asupra mobilelor
1728-1736

§1. Despre privilegii generale asupra mobilelor
1729

§2. Despre privilegii asupra oarecãror mobile
1730

§3. Despre rangul privilegiilor asupra mobilelor la caz de concurs între ele
1731-1736

Sectiunea III. Despre privilegii asupra imobilelor
1737

Sectiunea IV. Cum se conservã privilegiile
1738-1745

Capitolul III. Despre ipoteci
1746-1779

Sectiunea I. Despre ipotecile legale
1753-1768

§1. Despre sigurantele femeilor mãritate (abrogat)
1754-1761

§2. Despre garantiile ce sunt obligati a da tutorii în interesele minorilor si interzisilor (abrogat)
1762-1767

§3. Despre garantiile ce sunt obligati a da statului, comunelor si stabilimentelor publice, perceptorii si administratorii contabili
1768

Sectiunea II. Despre ipotecile conventionale
1769-1777

Sectiunea III. Despre rangul ipotecilor între ele
1778-1779

Capitolul IV. Despre modul inscriptiei privilegiilor si ipotecilor
1780-1787

Capitolul V. Despre stergerea si reductiunea inscriptiilor
1788-1789

Capitolul VI. Despre efectul privilegiilor si ipotecilor în contra persoanelor al treilea care detin imobilul
1790-1799

Capitolul VII. Despre stingerea privilegiilor si a ipotecilor
1800

Capitolul VIII. Despre modul de a purga proprietãtile de privilegii si ipoteci
1801-1814

Dispozitie tranzitorie
1815

Capitolul IX. Despre publicitatea registrelor si despre responsabilitatea secretarilor notariatelor de stat însãrcinati cu tinerea registrelor
1816-1823

TITLUL XIX. Despre exproprierea silitã
1824-1836

TITLUL XX. Despre prescriptie
1837-1911

Capitolul I. Dispozitii preliminare
1837-1845

Capitolul II. Despre posesiunea cerutã pentru a prescrie
1846-1862

Capitolul III. Despre cauzele care întrerup sau care suspendã cursul prescriptiei
1863-1885

Sectiunea I. Despre cauzele care întrerup prescriptia
1863-1873

Sectiunea II. Despre cauzele care suspendã cursul prescriptiei
1874-1885

Capitolul IV. Despre timpul cerut pentru a prescrie
1886-1911

Sectiunea I. Dispozitii generale
1886-1889

Sectiunea II. Despre prescriptia de 30 de ani
1890-1894

Sectiunea III. Despre prescriptiile de 10 pânã la 20 de ani
1895-1902

Sectiunea IV. Despre câteva prescriptii particulare
1903-1911

Dispozitii generale